Fond

Her finner du vanlige spørsmål om fond, finn svar på spørsmål om fondspakkene våre og fondslisten

Kort fortalt
Både likviditetsfond og obligasjonsfond er rentefond. Rentefond som investerer i rentepapirer med kort løpetid, maksimalt 1 år, kalles likviditetsfond. Disse kan brukes til for eksempel bufferkapital og regnes som et alternativ til høyrentekonto i bank. Investerer fondet i rentepapirer med lengre løpetid, kalles de obligasjonsfond. Disse har høyere forventet avkastning, men også høyere risiko.

Du kan se hvilke rentefond vi tilbyr i fondslisten vår (velg Rentefond i menyen). Det kan være nyttig å sortere disse etter pris og risiko. Vi tilbyr også en egen Rentefondskonto for deg som vil investere i likviditetsfond.

Mer om obligasjonsfond og likviditetsfond
Et obligasjonsfond er et fond som investerer i rentepapirer med en løpetid over ett år og er en type rentefond. En obligasjon er et bevis på at man har lånt bort penger, og obligasjonen angir hvilken rente det er på lånet, samt hvor lang låneperioden er.

Sagt på en annen måte, så vil det å eie en obligasjon gi deg renteinntekter som du får ved å låne bort penger. Obligasjonsfond har som regel lavere risiko enn aksjefond og kombinasjonsfond. Dette gir sparere i obligasjonsfond en mer forutsigbar utvikling.

Risikoen og forventet utvikling i et obligasjonsfond styres av to faktorer: Hvor lang tid lånet er gitt på, og hvor stor risikoen er for at enkelte lån i fondet ikke blir tilbakebetalt.

Lengre løpetid på rentepapirene øker risikoen, fordi en endring i rentenivået da vil påvirke verdien på obligasjonen i større grad. Vær oppmerksom på at økte renter gjør at en obligasjon blir mindre verdt, mens lavere renter vil gjøre obligasjonen mer verdt.

Eksempel: I 2022 har det generelle rentenivået i økonomien steget voldsomt, også på tvers av landegrenser. Dette har ført til at verdien på mange obligasjoner har falt kraftig, og dette har særlig rammet obligasjonsfond med lang løpetid på lånene.

De obligasjonsfondene med høyest risiko kalles ofte høyrentefond, high yield eller junk bonds, og låner ut til bedrifter med høy sjanse for at de ikke klarer å betale tilbake. De rentefondene med lavest risiko kalles likviditetsfond, og låner ut til sikre bedrifter, kommuner eller stater, med låneperiode på under ett år.

Kron tilbyr mange forskjellige fond, som satser på ulike verdensdeler, strategier og sektorer. På denne måten får vi spredd sparepengene dine over tusenvis av selskaper, som gir en bedre reise. Vi leter alltid etter bedre fond og flinkere fondsleverandører. Når vi skal finne fond leter vi blant alle som er tilgjengelig i verden. Under ser du noen av fondsleverandørene vi bruker:

 • Storebrand
 • KLP
 • Alfred Berg
 • BlackRock
 • Veritas

Her kan du se vår komplette fondsliste.

En indeks viser verdiutviklingen i et antall aksjer eller obligasjoner for et spesielt marked. Når det snakkes om et marked som stiger eller synker, måles dette derfor som regel i utviklingen av en indeks. Eksempelvis viser hovedindeksen på Oslo Børs utviklingen på de største selskapene på Oslo Børs, der de største selskapene påvirker indeksen i mye større grad enn de små selskapene.

Indekser er spesielt omtalt i forbindelse med aksjefond. Aksjefond måles gjerne i forhold til en indeks som de har likheter med. Dersom aksjefond presterer negativt er det i første omgang dårlig, men dersom hele markedet (indeksen) har prestert enda dårligere, så har faktisk aksjefondet hatt god utvikling relativt sett.

Har du lyst til å investere i fond som forsøker å følge en bred global indeks og har lav pris? Da kan våre løsninger innenfor indeksfond passe for deg.

Les mer om vår fondspakke Indeks her.

Kron Rentefondskonto er vårt alternativ til tradisjonell banksparing. Her kan du oppnå bedre avkastning enn på en vanlig høyrentekonto i banken, samtidig som du tar svært lav risiko.

Per 30. september 2022 investeres pengene slik:

Fond

Vekting

Alfred Berg Likviditet

50 %

KLP Likviditet

41 %

Storebrand Likviditet

9 %

Oversikten vil oppdateres når det gjøres endringer i porteføljen.

Ja, det er et minimumsbeløp for å investere i Kron.

fondssparing (inkl. IPS ) er minimumsbeløpet for investering 300 kr som engangsbeløp eller 300 kr månedlig.

Hvis du velger fond selv via fondsmarkedet , må du minimum ha 100 kr i hvert enkeltfond. For eksempel kan du sette 100 kr tre ulike fond, eller 300 kr i ett fond.

Minimumsbeløpet på 100 kr i hvert fond gjelder ikke dersom du velger blant våre fondspakker . Da trenger du bare å forholde deg til grensen på 300 kr for engangsinnskudd eller månedlig sparebeløp.

bedriftskonto er minimumsbeløpet 10 000 kr som engangsinnskudd eller 1000 kr i månedlig innskudd.

Når du lager en spareplan i Kron, kan du velge en fondspakke for sparingen din. Dette gir deg muligheten til å påvirke hvordan pengene dine investeres. Du kan velge mellom sju ulike temaer: Krons Utvalgte, Indeks, Miljøbevisst, Teknologi, Oljefondet, Eiendom og Likestilling.

Et tema er ment til å gjøre fondssparingen din mer personlig og interessant for deg. Målet er at valg av tema ikke skal gjøre sparingen mer risikabel enn at det i de fleste år ikke er mer enn 1 % avvik mellom de forskjellige temaene.

Vi anbefaler at du velger det temaet som føles mest riktig for deg og som du har tro på.

Du kan lese mer om fondspakkene våre her.

Bakgrunn

Kron AS (Selskapet) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond. Selskapet forvalter egne verdipapirfond, samt tilbyr tjenesten porteføljeforvaltning. Forvaltningen skal opptre i beste interesse til andelseierne, samt kundene som benytter seg av tjenesten Porteføljeforvaltning.

Disse retningslinjene er utarbeidet i tråd med verdipapirfondsforskriften § 2-28 – 2-29, samt lov om verdipapirhandel av 29. juli 2007 nr. 75 av samme dato samt lov av 25. november 2011 med forskrift av 21. desember 2011.

Disse retningslinjene er inndelt i retningslinjer for forvaltning av verdipapirfond og for tjenesten porteføljeforvaltning. Retningslinjene vil minimum bli oppdatert en gang pr. år, eller dersom det inntreffer endringer av vesentlig betydning for foretaket eller i markedene for finansielle instrumenter. Det vil ikke bli sendt ut informasjon til våre kunder ved endringer i retningslinjene

A) Forvaltning av verdipapirfondsandeler

1. Vurdering av beste resultat ved utførsel av investeringsbeslutning

Selskapet har egne verdipapirfond som forvaltes og ansvarlig for denne forvaltningen er det enkelte fonds porteføljeforvalter. Når det skal plasseres ordre på vegne av et fond, skal porteføljeforvalter tilstrebe å oppnå best mulig pris (kurs), hensyntatt faktorer som transaksjonskostnader, effektivitet, hurtighet og presisjon i gjennomføringen av handelen, oppgjørsrisiko, eventuelle interessekonflikter og andre relevante forhold.

Verdipapirfondene til Selskapet vil kun handle finansielle instrumenter som er verdipapirfondsandeler. Handel i disse effektueres gjennom Selskapets porteføljesystem, og ut mot aktuelle leverandører gjennom et utførende selskap.Ved valg av utførende foretak skal porteføljeforvalter påse at utførende foretak har retningslinjer for ordreutførelse som sikrer kunden best mulig resultat. Selskapet skal påse at Utførende selskap har effektive prosedyrer, systemer og ordninger som sikrer Selskapet kan overholde sine forpliktelser i henhold til verdipapirhandelloven og disse retningslinjer.

Før en ordre sendes til effektuering til utførende foretak skal porteføljeforvalter alltid tilstrebe på sin side å oppnå best utførelse av ordrene og vurdere hvilke faktorer det skal legges mest vekt på. I denne vurderingen skal det aktuelle verdipapirfondets investeringsstrategi, verdipapirfondets risikoprofil, samt ordrens art/opprinnelse vurderes. I utgangspunktet vil porteføljeforvalter tillegge følgende faktorer mest vekt:

 1. Pris/kurs
 2. Transaksjonskostnader
 3. Tid for utførelse av ordre
 4. Egenskaper ved verdipapirfondet som handles
 5. Egenskaper hos utførende selskap

Porteføljeforvalter skal alltid søke å oppnå best mulig pris på det tidspunktet en ordre skal utføres. Dette innebærer at det kan være hensiktsmessig å utsette ordren en eller flere dager for å redusere risikoen ved uheldig timing.

Selskapet har forhandlet lavere priser på kjøp av verdipapirfondsandeler og vil alltid søke å holde kostnadene ved handel lavest mulig..

Verdipapirfondsandeler har en satt tidsfrist for handel og porteføljeforvalter må ta hensyn til denne når handel skal gjennomføres. Videre må også egenskapene til verdipapirfondene som handels tas hensyn til.

Porteføljeforvalter må også hensynta utførende selskaps rutiner slik at ordren gjennomføres på ønsket tidspunkt.

2. Vurdering av beste resultat ved plassering av ordre hos andre foretak

Selskapets verdipapirfond handler kun finansielle instrumenter som er andre verdipapirfond. I prosessen rundt handel av disse gjennomføres dette av et utførende selskap som effektuerer ordren mot aktuelle leverandører av eksterne verdipapirfondsandeler som handles. I en slik handelsprosess vil en av de viktigste valgene ved valg av et utførende selskap være deres retningslinjer for å oppnå este resultat, samt gode tekniske systemer for effektiv behandling av fond.

Vurdering av utførende foretak

Ved handel i andre verdipapirfondsandeler har selskapet vurdert det hensiktsmessig å knytte seg til en aktør for leveranse. Bakgrunnen for dette er gode systemer og koblinger mellom verdipapirfondets porteføljesystem og utførende selskap må være til stede for en effektiv effektuering, som er kostnadseffektiv. Ved valg og eventuell terminering av utførende selskap skal følgende kriterier vurderes:

 1. Teknisk støtte for effektiv handel
 2. Transaksjonskostnader
 3. Effektivitet i effektuering av ordre i verdipapirfondsandeler
 4. Løpende bistand og support

Kontroll av kvalitet hos utførende foretak

Samarbeid med utførende foretak skal godkjenne
s av daglig leder i Selskapet etter at vurdering er gjort av porteføljeforvalter og leder for operations.

Porteføljeforvalter har primæransvaret for å kontrollere at utførende foretak utfører ordre på en tilfredsstillende måte. Dersom det oppstår situasjoner hvor porteføljeforvalter mener at utførende selskap ikke er i andelseierens beste interesse skal det meldes fra til daglig leder.

Operations i selskapet vil løpende foreta kontroller av utførende foretak og minst årlig skal samarbeidet evalueres og andre tilgjengelige utførende selskap vurderes. Dette arbeidet skal utføres av leder for operations og porteføljeforvalterne.


B) Porteføljeforvaltning

1. Retningslinjer for å oppnå beste resultat ved ordreutførelse

Selskapet en plikt å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå «best mulig resultat» ved innleggelse av ordre på vegne av kunden i tjenesten Porteføljeforvaltning. Foretaket vil før utførelse av ordre for kunden foreta en konkret vurdering av hvordan ordren skal utføres for å oppnå Beste Resultat. Retningsgivende for denne vurdering vil være retningslinjene for ordreutførelse på vegne av kunden som et ledd i porteføljeforvaltning, som er gjengitt nedenfor (Retningslinjene).

2. Unntak fra retningslinjene

Dersom kunden gir uttrykk for spesifikke ønsker, kan dette forhindre foretaket i å gjennomføre de tiltak som er fastsatt i Retningslinjene nedenfor for å sikre Beste Resultat. I tilfeller hvor det er gitt utrykk for et slikt ønske, vil ikke verdipapirhandellovens bestemmelser om Beste Resultat gjelde.

3. Relevante faktorer ved valg av utførelsesmåte

Kron AS vil ved valg av utførelsesmåte ta hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, ordrens størrelse, art og andre relevante forhold.

4. Vektlegging av relevante faktorer

Når foretaket utfører ordre, vil følgende momenter tas i betraktning når de ovennevnte faktorers (punkt 3) relevans skal vektlegges.

1. Pris/kurs

2. Ordrens egenskaper

3. Hurtighet

4. Egenskaper ved de finansielle instrumenter som inngår i orden

5. Egenskaper ved de handelssystemer ordren kan rettes til.

Samlet vederlag som kunden skal betale vil normalt være en avgjørende faktor for valg av utførelsesmåte. Det betyr at øvrige faktorer som hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør bare får forrang fremfor pris og kostnad, dersom dette bidrar til Beste Resultat for kunden.

5. Vurdering av beste resultat ved plassering av ordre hos andre foretak

I tjenesten porteføljeforvaltning handler Selskapet verdipapirfondsandeler, herunder også børsnoterte fond (ETFer) For mest mulig teknisk organisering av handelen er det vurdert at Selskapet skal bruke et utførende foretak, dette for at porteføljesystemene til Selskapet skal ha effektive koblinger mot utførende foretak. Dette er i kundens beste interesse ettersom det effektiviserer driften og bidrar til at Selskapet kan ta en lavere pris for sine tjenester.

Utførende foretak i tjenesten porteføljeforvaltning vurderes av operations og godkjennes av daglig leder. Følgende kriterier vektlegges ved beslutningen og benyttes til årlig evaluering:

 1. Teknisk støtte for effektiv handel
 2. Transaksjonskostnader
 3. Effektivitet i effektuering av ordre i verdipapirfondsandeler
 4. Løpende bistand og support

6. Kontroll av kvalitet hos utførende foretak

Samarbeid med utførende foretak skal godkjennes av daglig leder i Selskapet etter at vurdering er gjort av leder for operations.

Leder operations har primæransvaret for å kontrollere at utførende foretak utfører ordre på en tilfredsstillende måte. Dersom det oppstår situasjoner hvor leder mener at utførende selskap ikke er i andelseierens beste interesse skal det meldes fra til daglig leder.

Operations i selskapet vil løpende foreta kontroller av utførende foretak og minst årlig skal samarbeidet evalueres og andre tilgjengelige utførende selskap vurderes. Dette arbeidet skal utføres av leder for operations og porteføljeforvalterne.

C) Vurdering av utførende foretak for forvaltning av selskapets verdipapirfond og tjenesten porteføljeforvaltning

Kron benytter DNB Markets for utførelse og oppgjør av verdipapirer både innenfor forvaltning av verdipapirfond og for tjenesten Porteføljeforvaltning. Kron har vurdert flere leverandører til bruk av ordre utførelse og oppgjør, blant annet Saxo Bank og MFEX.

DNB Markets ble valgt fordi de hadde støtte mot Krons teknologi og porteføljesystem, samt at de hadde lavest prisnivå.

Det henvises til DNB Markets sine forretningsvilkår for ordreutførelse. https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/en/corporate/asset_management/guidelines_for_placing_orders.pdf

Det har blitt mer og mer vanlig å spare til barna eller barnebarn. Ofte sparer man til barna for å hjelpe dem når de skal kjøpe sin første bolig, for at de skal ha litt ekstra under studietiden eller noe helt annet.

Det er tre ting du bør vurdere før du begynner med sparingen:

1. Bør du spare til barna?

Det første spørsmålet er ofte om du bør spare til barna. Svaret på dette avhenger av din situasjon. En tommelfingerregel kan være at du burde nedbetale eventuelle lån til et nivå hvor det enkelt kan betjenes, selv om inntekten skulle falle.

2. Sparetid og formål

Ta en vurdering først - hvor gammelt er barnet og hva skal pengene brukes til? Dersom barnet er for eksempel 2 år og pengene skal gå til bolig, vil sparetiden være lang. Da kan du velge et formål lengre frem i tid, for eksempel «skape en formue». Hvis barnet er 15 år og pengene skal brukes til studietiden, er kanskje «i tilfelle en regnværsdag» bedre.

3. Spare i ditt eget eller barnets navn?

Utviklingen er lik uansett om du sparer i ditt eget eller barnets navn. Det er heller andre forhold du må tenke på når du skal bestemme deg for navnet du skal spare i. Her er kan du lese om noen av fordelene og ulempene med de to forskjellige løsningene:

I barnets navn

Fordeler

 • Når du tar ut gevinst på investeringer, er det skatt på den gevinsten du har fått. Det finnes allikevel en måte å slippe dette på. Fra barna er 17 år må de selv skatte av eventuelle gevinster. Dersom du selger før du får høy inntekt, kan skatten bli 0 kroner. Dersom gevinsten er lavere enn personfradraget slipper barnet skatt. Dette forutsetter at lønnsinntekten er innenfor frikortgrensen.
 • Med denne ordningen kan ikke foreldrene bruke pengene til barna. Ved en skilsmisse er det også vanskeligere for den ene av foreldrene å ta av pengene som er oppspart til barna.

Ulemper

 • Ved for høy formue kan barnet få redusert stipendet fra Lånekassen. Du kan lese mer om grensene hos Lånekassen her .
 • I tillegg kan overformynderiet ta kontroll over formuen dersom den overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp. Her finner du oversikt over grunnbeløpene.
 • Når barnet blir 18 år, mister du kontrollen over pengene dersom ikke annet er avtalt.

I foreldrenes navn

Fordeler

 • Ingen kutt i studiestøtte fra Lånekassen.
 • Ingen innblanding fra overformynderiet.
 • Foreldrene bestemmer selv når de ønsker å gi barna ansvar for sparepengene.

Ulemper

 • Pengene inngår i boet ved en eventuell skilsmisse.
 • Barnet kan gå glipp av skattefri gevinst om ikke andelene overføres underveis.

Første virkedag etter penger er kommet inn til Kron, vil vi starte å investere dem i fond. Fondene bruker deretter en periode på å gi oss bekreftelse, slik at det vil gå opptil fem virkedager før du starter å se noe bevegelse i kontoen.

Hvis du er usikker på om du er investert, kan du alltid kontakte oss på chatten.

I Kron slipper du å bekymre deg for å ha de mest gunstige kontoene og ordningene. Vi ordner aksjesparekonto automatisk til deg. Nedenfor kan du lese litt mer om denne kontoen.

En aksjesparekonto er en enkel og gunstig måte å spare i aksjer og aksjefond for folk flest. Du kan handle aksjer og aksjefond uten å bekymre deg for skatten, så lenge du ikke tar pengene ut av aksjesparekontoen.

Her er noen punkter som oppsummerer aksjesparekonto i Kron.

 • Aksjesparekonto er kun tilgjengelig for personlige skatteytere. Det er kun aksjer og aksjefond innenfor EØS som kan investeres i kontoen.
 • Gevinster ved salg av aksjer og fondsandeler på aksjesparekontoen skattlegges først når du tar ut pengene. Du kan dermed bytte mellom fond og aksjer i kontoen uten å måtte betale skatt på gevinsten.
 • Du kan først ta ut pengene du satt inn før du tar ut en eventuell skattepliktig gevinst.
 • Man får skjermingsfradrag på innskutte midler på aksjesparekontoen.
 • Du får fradrag på tap på salg av aksjer og aksjefond når aksjesparekontoen avsluttes. Tapene kommer til fradrag fra eventuelle gevinster.
 • Det koster ingenting å ha eller opprette en aksjesparekonto i Kron. Det er heller ingen gebyrer ved kjøp eller salg.
 • Det er ingen rente på aksjesparekontoen. Penger på kontoen her heller ikke dekket av innskuddsgarantiordningen.
 • Eventuelle utbytter skattlegges på årlig basis.

Når du er inne og ser på et fond på Kron.no vises både utviklingen til fondet, og i tillegg utviklingen til det vi kaller «fondets kategori». «Fondets kategori» er en Morningstar-kategori satt sammen av dataleverandøren Morningstar . Hvilken kategori et fond tilhører, blir bestemt på bakgrunn av fondets investeringsstil, i tillegg til hvilke beholdninger fondet eier og statistikk fra de siste tre årene.

For enkeltfond, benyttes Morningstar-kategorien til det enkelte fondet. Eksempelvis hører Kron Indeks Global inn under kategorien som kalles «Globale, Store selskaper, Blanding». Denne kategorien inneholder selskaper som hovedsakelig investerer i aksjer fra store selskaper over hele verden. At kategorien også heter «blanding» er fordi fondene i denne kategorien verken er dominert av vekst- eller verdi-egenskaper.

For fondspakkene, benyttes det ulike Morningstar-kategorier basert på aksjeandel i porteføljen. Disse kategoriene er oppgitt her:


Aksjeandel> 90:

Globale, Store selskaper, Blanding

Aksjeandel 66-90:

Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv

Aksjeandel 35-65:

Kombinasjonsfond, NOK Moderat

Aksjeandel 10-34:

Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig

Aksjeandel 0-9:

Rente, NOK Obligasjoner

Rentefondskonto:

Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner


En utfyllende beskrivelse av de ulike Morningstar-kategoriene finner du her:

Kategoridefinisjoner Morningstar

Risiko er et begrep som sier noe om hvor usikker en investering er, og måles vanligvis i svingninger i prisen på fond og aksjer. Det er prisen du betaler for å bedre avkastning på pengene dine.

Når du investerer penger vil de gå opp og ned, men over tid (minimum 5 år) vil den gjennomsnittlige avkastningen gjøre at det lønner seg å sette pengene i fond. Dette forutsetter at man lar pengene stå investert gjennom hele perioden, tar man de inn og ut vil dette påvirke avkastningen.

Det er helt normalt at det svinger i verdi

Mange synes det er ubehagelig å se røde tall, men det er en del av "gamet." Negative måneder som dette er veldig vanlige, og historisk sett er faktisk 60% av alle måneder i aksjemarkedet positive. For de som bruker aksjefond som langtidsparkering for penger, vil det som regel lønne seg å la pengene stå.

Ulike risikonivåer

En investering med veldig store svingninger kalles en "høy risikoprofil", og en investering med lite svingninger kalles, logisk nok, en "lav risikoprofil". En tommelfingerregel er at jo høyere risiko du har på investeringene dine, jo mer avkastning burde du få. Sagt på en annen måtte - du bytter bort forutsigbarhet mot en potensielt større gevinst.

Risiko trenger ikke å bety gambling

Det er forskjell på smart og uklok risiko. For eksempel, å spille Lotto med alle sparepengene er ikke noe de fleste ville anbefale. Å sette alle pengene i en spekulativ enkeltaksje, i et selskap på konkursens rand, vil også ha høy risiko. Hvis du ikke har gjort en veldig god analyse her vil det som oftest ikke være verdt å ta risikoen.

På lang sikt kan du forvente noen ekstra prosent avkastning i aksjefond sammenlignet med banksparing. Dette virker kanskje ikke så mye, men forskjellen over tid er veldig stor. Dette er fordi du får avkastning på de ekstra prosentene du tjener hvert år, en såkalt rentes rente-effekt.

Les mer om risiko på kron.no/risiko

I Kron lager vi ulike sammensetninger av investeringer. Noen investeringer vil ha en positiv utvikling, mens andre vil ha en negativ utvikling. Ved å rebalansere porteføljen, vil vi kjøpe og selge andeler slik at sammensetningen i porteføljen din opprettholdes. Det betyr at du kan holde deg til den planen du har satt på kontoen din, og ikke minst, holde deg til den risikoen du bestemte deg for.

Rebalansering av porteføljer skjer periodisk og ved store endringer i markedet.

Hvis du investerer i fond er den vanligste måte å regulere risiko på å justere forholdet mellom rentefond og aksjefond. Et eksempel på en fondskonto med høy risiko vil være en fordeling på 90% aksjefond og 10% rentefond.

For å gi "full gass" med en høy prosent aksjefond bør du ha lang tidshorisont. Her er en oversikt som kan hjelpe deg med å finne et nivå som passer dine mål.

Investering mellom 1-2 år

Veldig kort tidshorisont. Velg en sammensetning med lav risiko (mest rentefond og litt aksjefond) eller kombiner sparingen med at mesteparten er på bank.

Investering mellom 2-3 år

Kort tidshorisont. Velg også her en sammensetning med lav risiko (mest rentefond og litt aksjefond) eller kombiner sparingen med at mesteparten er på bank.

Investering mellom 3-5 år

Medium tidshorisont. Velg medium risiko, eller kombiner aksjefondet med 50/50 banksparing og/eller nedbetaling av lån.

Investering mellom 5-9 år

Lang minus tidshorisont. Velg en sparing med medium til medium pluss risiko. Eller kombiner aksjefondet med banksparing/nedbetaling av lån, hvor ¼ går til sistnevnte.

Investering over 10 år

Dette er en lang tidshorisont som betyr at du kan putte alt av sparingen utenom bufferkonto i aksjefond, hvis du er komfortabel med risikoen. Hvis du synes det er litt ork å gjøre slike tilpasninger selv kan du la oss gjøre det ved å gå igjennom registreringen vår. Ta gjerne kontakt med oss på chatten hvis du ønsker mer råd eller tips rundt tidshorisont.

Er du usikker på hvilke fond du skal velge i fondsmarkedet , anbefaler vi at du bruker våre fondspakker . Her vil du få rimeligst pris om du benytter indekstemaet vårt.

Vi trekker automatisk din bankkonto slik at du slipper å bruke tid på manuelle overføringer i din nettbank. Det er kontonummeret du oppgir når du signerer avtalen med BankID vi trekker pengene fra.

Alle kunder signerer på vår kundeavtale når de bestemmer seg for å bli kunde hos Kron. I denne avtalen godkjenner de en engangsfullmakt som gir Kron lov til å trekke ditt valgte beløp fra det oppgitte bankkontonummeret én gang. Vi sjekker alltid at oppgitt bankkontonummer tilhører riktig person før vi gjennomfører et trekk.

På samme måte gir du Kron tillatelse til å trekke din bankkonto flere ganger dersom du ønsker å sette opp en spareavtale med månedlige trekk.

For mer informasjon angående fullmakten til å gjennomføre engangstrekk eller månedlige trekk, kan man se i kontrakten sin. Uansett om du er på nettsiden eller i appen, går du inn på den aktuelle kontoen og velger deretter Dokumenter.

Nei, investering i fond er ikke farlig. Pengene du investerer kan riktignok svinge både opp og ned, men på sikt har det historisk alltid gått mer opp enn ned. Grunnen for dette er at fond i grunnen er en metode å få ta del i verdiskapningen i samfunnet. Investerer du for eksempel i et fond som investerer globalt, vil du som regel ha eierandeler i flere hundre, om ikke flere tusen ulike selskaper. I alle disse selskapene vil alle hver dag gå på jobb for å produsere varer og tjenester som skaper inntekter. Selskapene vil også jobbe med å finne opp smarte oppfinnelser som kan bidra til bedre vekst i inntektene deres. Du vil da i fondet kunne, uten å løfte en finger, få en andel av dette.

Samtidig er det viktig å påpeke at det ikke bare er å velge et fond tilfeldig fra en liste. Fondet burde være tilpasset deg og din sparetid. Dersom du skal spare kort, er det kjedelig om du får et fall i fondene uten at du har tid til å sitte til det går opp igjen. Det er derfor vi i Kron skal gjøre det enkelt å få en sparing som er tilpasset din sparetid og holde deg i handen med beroligende beskjeder når fondene svinger.

En ETF (exchange-traded fund) er et børsnotert fond. Det finnes ETF-er som følger et spesielt marked (indeks), en råvare eller en sammensetning av ulike markeder. Dette kan både gjøres passivt som et indeksfond eller aktivt ved at en forvalter velger sammensetningen. ETF-er blir kjøpt og solgt på lik linje som aksjer, og det vil derfor skje løpende prisendringer i løpet av en dag. Utover dette er en ETF som et helt vanlig fond, som investerer penger fra investorer i henhold til fondets strategi.

Enkelte av fondene i våre fondspakker er ETF-er. Om du ønsker en fullstendig oversikt over hvilke ETF-er vil tilbyr, kan du se etter fond merket med ETF i fondslisten . De fleste ETF-ene vi tilbyr leveres av iShares (BlackRock), som er verdens største leverandør av ETF-er.

Når vi snakker om fond i Kron, mener vi en samling av penger fra flere sparere med hensikt om å investere i aksjer, obligasjoner eller lignende verdipapirer. Fondet drives og forvaltes av et forvaltningsselskap.

Det er veldig mange forskjellige fond med ulike investeringsprofiler. Fondet kan investere i ulike geografiske områder, sektorer, ha forskjellige investeringer og risikonivå. Det er også et skille om fondet aktivt forsøker å slå eller kopiere markedet det investerer i (indeksfond).

Det største skillet mellom fondene Kron bruker, er mellom rentefond og aksjefond.

 • Aksjefond er et type fond som kun investerer i børsnoterte aksjer. Denne type fond er gjerne karakterisert med høy risiko, som på sikt kan resultere i høyere utvikling relativt til andre verdipapirer.
 • Rentefond er et fond som investerer i rentepapirer, eller obligasjoner som det også kalles. Slike fond tar mindre risiko sammenlignet med aksjefond, og gir en mer forutsigbar utvikling. Lær mer her .

I vår fondsliste kan du se en fullstendig oversikt over fondene Kron tilbyr. Vi setter også sammen fondene for deg til fondspakker , slik at du ikke trenger å velge fond selv.

Flere kategorier